برای انسانهای بزرگ هیچ راه بن بستی وجود ندارد چون بر این باورند که
یاراهی خواهم یافت
یا راهی خواهم ساخت