مملکت داری یعنی این دست خط امیر کبیر خطاب به ناصر الدین شاه
قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیرهی همایونی به شکستن لبه نان مشغولیم .خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله جاکم قم را به جرم رشا وارتشا معزول کرده بودم .به توصیهی عمه خود ابقا, فرموده وسخن هزل بر زبان راندهاید .فرستادم او راتحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلحضرت بدانند که اداره امور مملکت به توصیهی عمه وخاله نمی شود