خواص فندق

اسم من ((فندق )) است !
بهترین تقویت کننده مغز هستم
سوخته مرا اگر طبق دستور بکار برید، بهترین علاج طاسى سر هستم .
روغن من مقوى معده است و اگر آنرا به محل گزیدگى بمالند، زهر را از بین میبرد.
اسممن فندق است ، معرب من ((بندق )) و اعراب مرا ((جلوز)) نامند. یک نوع دیگرمن به فندق هندى معروف است و در جنوب ایران ، مخصوصا بلوچستان زیاد است .

فندق هندى تلخ است و تنها مصرف دارویى دارد. خاصیت غذایى من بیشتر ازآجیلها است . داراى آهک - فسفر - گوگرد - و پتاسیم بوده ، سرشار ازویتامین هاى آ - د - اف هستم . پنجاه تا شصت درصد مواد روغنى دارم . مقوىمعده و دماغ و نیروى شهوانى هستم - بو داده من گواراتر است . چنانچه مراهنگام گرسنگى میل نمایید مقوى روده ها هستم . قند من براى مبتلایان به مرضقند نه تنها مضر نیست بلکه مفید است . روغن من در عطرسازى و تغذیه مصرف مىشود. من بهترین مقوى مغز بوده و جوهر دماغ را زیاد مى کنم ، و براى نیروىتفکر و تعقل غذاى خوبى هستم . خوردن من با انجیر بعد از طعام ، پادزهرسموم است و جهت گزیدن عقرب نافع است . 5/7 گرم من با عسل جهت سرفه کهنهمفید بوده و اخلاط سینه و ریه را خارج مى کند. بو داده من با کمى فلفل جهتنزله تجویز شده است . ضماد سوخته من با پوست و پیه خوک جهت طاسى سودمنداست ، و باعث روییدن موى صورت جوانان و اشخاص کوسه مى گردد. اگر به بچههاى زاغ و سرخ مو علاقه ندارید و نوزاد شما با این شرایط به دنیا آمد کافىاست فندق را با روغن زیتون ساییده و بر محل تلاقى استخوان جلو سر بااستخوان عقب سر نوزاد بمالید و این عمل را مداومت دهید تا رنگ موى نوزادبرگردد و سیاه چشم و سیاه موى گردد و این که گفته اند نگاه داشتن من باخود مانع گزیدن عقرب است به هیچ وجه صحیح نیست . فقط مالیدن روغن من جهتدرمان گزیدن عقرب و رطیل نافع است .
فندق هندى
من فندق تلخ هستم ،که در جنوب ایران مخصوصا بلوچستان زیاد به عمل مى آیم . مقوى معده ودستگاه گوارش و اعصاب بوده ، پادزهر سموم مى باشم . خوردن یک مثقال من جهتگزیدن مار و عقرب و رطیل نافع است ، و براى درمان تب راجعه و اسهال تجویزشده ام .
اگر میوه مرا با آب بمالند تا کف کند، جهت سر درد و درد شقیقهنافع بوده ، و براى لغوه و فلج مفید است ، بخور میوه من جهت جنون واستسقاى دماغ اطفال (ام الصبیان ) تجویز شده است . ضماد مغز من با سرکهجهت خنازیر سودبخش است . خوردن جوشانده ى دو مثقال ریشه درخت من ، جهت ذاتالجنب و سرفه و تنگى نفس سودمند مى باشد. حمول مغز من جهت اخراج جنین وبند آمدن قاعدگى زنان نافع است ، و یک مثقال آن جهت درد رحم مفید مى باشد،مقدار خوراک من از نیم مثقال تا دو مثقال است ، و چون در هر مثقال آن یکگرم ((محموده )) مخلوط کنند، در معالجه اسهال اثر فورى دارد.