• ویژگی های جگر سالم
  • جگر سالم و بهداشتی دارای رنگ قرمز متمایل به قهوه ای است و فاقد هرگونه لکه های رنگی ، رنگ پریدگی ، پر خونی و خونریزی می باشد. جگر سالم

  • کلیک کنید

  • سورس:گوسفند زنده goosfandezende.com