درود هموطن گرامی

به انجمن علمی نخبه های ایران خوش آمدید .


با عضویت در انجمن ، به دانش خود بیافزایید و دیگران را نیز از علمتان بهره مند سازید.

ثــبـــــــت نــــــام

سوپاپها و روش تنظیم آنها
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: سوپاپها و روش تنظیم آنها

 1. #1

  سوپاپها و روش تنظیم آنها

  سوپاپها و روش تنظیم آنها
  قسمتی از قطعات تشکیل دهندۀ یک موتور که در کار آن نقشفوق العاده ای دارد سوپاپها می باشند. اگر سوپاپها به طور صحیح و تنظیم آبندی باشنددر کشش و شتاب موتور تأثیر فراوانی خواهد داشت و همچنین اگر سوپاپهای دود زده ونامیزان باشند از نیروی موتور کاسته می شده و در نتیجه سوپاپها را باید آب بندیکرد.اصولآ در طراحی موتورها برای هر سیلندر موتور دو عدد از نوع سوپاپ دود و بنزینساخته می شده که به آنها سوپاپهای خروجی و ورودی نیز گفته می شود نتیجه اینکهسوپاپها دریچه هایی هستند برای ورود هوا و

  سوپاپها و مکانیزم حرکتآنها:
  قسمتی از قطعات تشکیل دهندۀ یک موتور که در کار آن نقش فوق العاده ای داردسوپاپها می باشند. اگر سوپاپها به طور صحیح و تنظیم آبندی باشند در کشش و شتابموتور تأثیر فراوانی خواهد داشت و همچنین اگر سوپاپهای دود زده و نامیزان باشند ازنیروی موتور کاسته می شده و در نتیجه سوپاپها را باید آب بندی کرد.اصولآ در طراحیموتورها برای هر سیلندر موتور دو عدد از نوع سوپاپ دود و بنزین ساخته می شده که بهآنها سوپاپهای خروجی و ورودی نیز گفته می شود نتیجه اینکه سوپاپها دریچه هایی هستندبرای ورود هوا و بنزین و خروج دود ه باید بموقع باز و بسته شود..

  گایتسوپاپ:
  محلی راکه ساق سوپاپ رفت و آمدمی کند گایت سوپاپ می گویند.

  گایتها دو دسته اند::
  1) آنهایی که قابل تعویض هستند وبا پرس جا زده میشوند.

  2) یک نوع دیگر که با سرسیلندریک پارچه ریخته می شوند.

  سیتسوپاپ :
  محلی که بشقابک سوپاپ روی آن می نشیند را سیت سوپاپ گویند.

  سیتهادو دسته اند:
  1) آنهایی که قابل تعویض هستند.

  2) آنهایی که با سرسیلندریکپارچه هستندو قابل تراش می باشند.

  میل سوپاپ یا میل بادامک :
  چون سوپاپها بایستی به موقع مجرای ورود گاز و خروج دود را باز و بسته کنند و برای باز و بستهشدن مجرای فوق سوپاپها به وسیلۀ میله ای که بر روی آن برجستگی یک بادامک وجود داردبالا رفته و به وسیلۀ فنر به حالت اولیه خود باز گشته و مجرا بسته می شود به اینمعنی زمانی که میل سوپاپ می چرخد بادامکها را نیز با خود می چرخاند و نیز رابطهسوپاپها را قرار می دهد و آنها را از جای خود بلند کرده و مجراها را باز می نماید. هر بابامک در هر دور گردش خود یکبار سوپاپ را باز می کند میل سوپاپ در قسمت داخلیبلوک موتور به وسیلۀ تکیه گاه که بوش کفته می شود به موازات میل سوپاپ سوار میشود.
  روی میل سوپاپ حلقه ای دایره ای شکل وجود دارد که نسبت به مرکز محور میلسوپاپ خارج از مرکز می باشد. این دایره خارج از به صورت بادامک در هنگام گردش میلسوپاپ جهت حرکت در آوردن شیطانک پمپ بنزین به کار می رود و همچنین در محور میلسوپاپ یک چرخ دنده مورب تراشیده شده است که برای به کار انداختن شیطانک پمپ روغن ازاین چرخدنده استفاده می شود.
  تعداد دور میل سوپاپ نصف دور میل لنگ می باشد یعنیمیل لنگ در موتورهای چهار زمانه دودور می چرخد ولی میل سوپاپ یک دور می چرخد وجنسآن از آلیاژ چدن ریخته گری می باشد.

  انواع سیستم سوپاپ:
  1) سیستم سوپاپایستاده ((l هد)).

  2) سیستم سوپاپ مختلط ((f هد))

  3) سیستم سوپاپمعلق ((i هد))

  4) سیستم سوپاپ ردفه ((t هد)).

  سیستم سوپاپ ایستاده یا ((l هد))
  این روش جدید ترین روش سیستم سوپاپ بوده که تمام سوپاپهای دود و گاز بهطور ایستاده در یک طرف بلوک سیلندر قرار داشته و به وسیلۀ فرمان گرفتن میل سوپاپکار می کند.در این روش به علت کوچک شدن محفطه احتراق و فرم خاص آن پر رشدن سیلندربهتر انجام می شود و راندمان حجمی موتور به 88درصد نیز میرسد در اینروش ورود گاز وخروج دود به شکل (l) است

  سیستم سوپاپ مختلط یا (fهد) :
  در این روش سوپاپگاز بهطور معلق و سوپاپ دود به طور ایستاده قرار می گیرد تا عمل پر شدن سیلندر بهعلت نزولی جریان سوخت کنترل شود. خروج دود و گاز به صورت (f) شکل میباشد.

  سیستم سوپاپ معلق یا( iهد) :
  در این روش هر دو سوپاپ گاز و دوددرسیلندر قرار داشته و جهت خروج گاز و ورود دود در یک خط مستقیم به شکل (i) می باشدکه راندمان حجمی موتور 95 درصد میباشد.

  سیستم سوپاپ ردیفه یا(tهد) :
  اینروش که در موتور های قدیمی بکار میرود شامل دو میل بادامک است که با یکی سوپاپ دودو با یکی سوپاپ گاز باز و بسته می شود. راندمان حجمی موتوردر سیستم سوپاپ ردیفه بهعلت بد پرشدن سیلندر 75 درصد می باشد و خروج و ورود سوخت به شکل (t) میباشد.

  نسبت حرکتی میل سوپاپ و میل لنگ:
  نسبت حرکتی میل سوپاپ در موتورهای چهار زمانه با هر روشی که میل سوپاپ را به حرکت در آورد ((دنده ای ، زنزنجیری ،تسمه ای)) باید سرعت ان نصف میل لنگ باشد.زیرا درهر دور میل لنگ یک کار انجام میشودو در هر گردس میل سوپاپ یک بار سوپاپ گاز و یک بار سوپاپ دود در تمام سیلندرهابازو بسته می شود بنابر این در سکل کامل موتور میل لنگ دو دور می چرخد و میل سوپاپفقط یک دور گردش می کند. میل سوپاپ علاوه بر فرمان دادن به سوپاپها پمپ روغن، دلکوو پمپ بنزین رانیز به کار می اندازد.

  لاستیک یا گایت سوپاپ :
  لاستیکحلقوی شکل است که در جداره داخلی یا خارجی آن حلقه فلزی به کار گذاشته شده ، به اینفنرلاستیک گایت سوپاپ گویند.که آن را بیشتر به صورت کاسه نمدی در آورده آست کاراصلی آن جلوگیری از نفوذ روغن به محفظه انفجار است ومانند کلاهکی در بالای گایتسوپاپ قرار می گیرد.ساق سوپاپ پس ازعبور از از وسط بوش سوپاپ ازمیان از لاستیک گایتعبور کرده روغن میان سوپاپ را گرفته می شود و همچنین از نفوذ دود اگزوز به در پوشسیلندر جلو گیری می نماید. 2. #2
  بــــازرس انـجـمـــن

  تاریخ عضویت
  Feb 2012
  نوشته ها
  3,696
  قسمت دوم:

  قسمتی از قطعات تشکیل دهندۀ یک موتور که در کار آن نقشفوق العاده ای دارد سوپاپها می باشند. اگر سوپاپها به طور صحیح و تنظیم آبندی باشنددر کشش و شتاب موتور تأثیر فراوانی خواهد داشت و همچنین اگر سوپاپهای دود زده ونامیزان باشند از نیروی موتور کاسته می شده و در نتیجه سوپاپها را باید آب بندیکرد.اصولآ در طراحی موتورها برای هر سیلندر موتور دو عدد از نوع سوپاپ دود و بنزینساخته می شده که به آنها سوپاپهای خروجی و ورودی نیز گفته می شود نتیجه اینکهسوپاپها دریچه هایی هستند برای ورود هوا و

  سوپاپها و مکانیزم حرکتآنها:
  قسمتی از قطعات تشکیل دهندۀ یک موتور که در کار آن نقش فوق العاده ای داردسوپاپها می باشند. اگر سوپاپها به طور صحیح و تنظیم آبندی باشند در کشش و شتابموتور تأثیر فراوانی خواهد داشت و همچنین اگر سوپاپهای دود زده و نامیزان باشند ازنیروی موتور کاسته می شده و در نتیجه سوپاپها را باید آب بندی کرد.اصولآ در طراحیموتورها برای هر سیلندر موتور دو عدد از نوع سوپاپ دود و بنزین ساخته می شده که بهآنها سوپاپهای خروجی و ورودی نیز گفته می شود نتیجه اینکه سوپاپها دریچه هایی هستندبرای ورود هوا و بنزین و خروج دود ه باید بموقع باز و بسته شود..

  گایتسوپاپ:
  محلی راکه ساق سوپاپ رفت و آمدمی کند گایت سوپاپ می گویند.

  گایتها دو دسته اند::
  1)
  آنهایی که قابل تعویض هستند وبا پرس جا زده میشوند.

  2)
  یک نوع دیگر که با سرسیلندریک پارچه ریخته می شوند.

  سیتسوپاپ :
  محلی که بشقابک سوپاپ روی آن می نشیند را سیت سوپاپ گویند.

  سیتهادو دسته اند:
  1)
  آنهایی که قابل تعویض هستند.

  2)
  آنهایی که با سرسیلندریکپارچه هستندو قابل تراش می باشند.

  میل سوپاپ یا میل بادامک :
  چون سوپاپها بایستی به موقع مجرای ورود گاز و خروج دود را باز و بسته کنند و برای باز و بستهشدن مجرای فوق سوپاپها به وسیلۀ میله ای که بر روی آن برجستگی یک بادامک وجود داردبالا رفته و به وسیلۀ فنر به حالت اولیه خود باز گشته و مجرا بسته می شود به اینمعنی زمانی که میل سوپاپ می چرخد بادامکها را نیز با خود می چرخاند و نیز رابطهسوپاپها را قرار می دهد و آنها را از جای خود بلند کرده و مجراها را باز می نماید. هر بابامک در هر دور گردش خود یکبار سوپاپ را باز می کند میل سوپاپ در قسمت داخلیبلوک موتور به وسیلۀ تکیه گاه که بوش کفته می شود به موازات میل سوپاپ سوار میشود.
  روی میل سوپاپ حلقه ای دایره ای شکل وجود دارد که نسبت به مرکز محور میلسوپاپ خارج از مرکز می باشد. این دایره خارج از به صورت بادامک در هنگام گردش میلسوپاپ جهت حرکت در آوردن شیطانک پمپ بنزین به کار می رود و همچنین در محور میلسوپاپ یک چرخ دنده مورب تراشیده شده است که برای به کار انداختن شیطانک پمپ روغن ازاین چرخدنده استفاده می شود.
  تعداد دور میل سوپاپ نصف دور میل لنگ می باشد یعنیمیل لنگ در موتورهای چهار زمانه دودور می چرخد ولی میل سوپاپ یک دور می چرخد وجنسآن از آلیاژ چدن ریخته گری می باشد.

  انواع سیستم سوپاپ:
  1)
  سیستم سوپاپایستاده ((l هد)).

  2)
  سیستم سوپاپ مختلط ((f هد))

  3)
  سیستم سوپاپمعلق ((i هد))

  4)
  سیستم سوپاپ ردفه ((t هد)).

  سیستم سوپاپ ایستاده یا ((l هد))
  این روش جدید ترین روش سیستم سوپاپ بوده که تمام سوپاپهای دود و گاز بهطور ایستاده در یک طرف بلوک سیلندر قرار داشته و به وسیلۀ فرمان گرفتن میل سوپاپکار می کند.در این روش به علت کوچک شدن محفطه احتراق و فرم خاص آن پر رشدن سیلندربهتر انجام می شود و راندمان حجمی موتور به 88درصد نیز میرسد در اینروش ورود گاز وخروج دود به شکل (l) است

  سیستم سوپاپ مختلط یا (fهد) :
  در این روش سوپاپگاز بهطور معلق و سوپاپ دود به طور ایستاده قرار می گیرد تا عمل پر شدن سیلندر بهعلت نزولی جریان سوخت کنترل شود. خروج دود و گاز به صورت (f) شکل میباشد.

  سیستم سوپاپ معلق یا( iهد) :
  در این روش هر دو سوپاپ گاز و دوددرسیلندر قرار داشته و جهت خروج گاز و ورود دود در یک خط مستقیم به شکل (i) می باشدکه راندمان حجمی موتور 95 درصد میباشد.

  سیستم سوپاپ ردیفه یا(tهد) :
  اینروش که در موتور های قدیمی بکار میرود شامل دو میل بادامک است که با یکی سوپاپ دودو با یکی سوپاپ گاز باز و بسته می شود. راندمان حجمی موتوردر سیستم سوپاپ ردیفه بهعلت بد پرشدن سیلندر 75 درصد می باشد و خروج و ورود سوخت به شکل (t) میباشد.

  نسبت حرکتی میل سوپاپ و میل لنگ:
  نسبت حرکتی میل سوپاپ در موتورهای چهار زمانه با هر روشی که میل سوپاپ را به حرکت در آورد ((دنده ای ، زنزنجیری ،تسمه ای)) باید سرعت ان نصف میل لنگ باشد.زیرا درهر دور میل لنگ یک کار انجام میشودو در هر گردس میل سوپاپ یک بار سوپاپ گاز و یک بار سوپاپ دود در تمام سیلندرهابازو بسته می شود بنابر این در سکل کامل موتور میل لنگ دو دور می چرخد و میل سوپاپفقط یک دور گردش می کند. میل سوپاپ علاوه بر فرمان دادن به سوپاپها پمپ روغن، دلکوو پمپ بنزین رانیز به کار می اندازد.

  لاستیک یا گایت سوپاپ :
  لاستیکحلقوی شکل است که در جداره داخلی یا خارجی آن حلقه فلزی به کار گذاشته شده ، به اینفنرلاستیک گایت سوپاپ گویند.که آن را بیشتر به صورت کاسه نمدی در آورده آست کاراصلی آن جلوگیری از نفوذ روغن به محفظه انفجار است ومانند کلاهکی در بالای گایتسوپاپ قرار می گیرد.ساق سوپاپ پس ازعبور از از وسط بوش سوپاپ ازمیان از لاستیک گایتعبور کرده روغن میان سوپاپ را گرفته می شود و همچنین از نفوذ دود اگزوز به در پوشسیلندر جلو گیری می نماید.

  چرا باید لقی سوپاپ مقدار معینی باشد:
  زیراتنظیم نبودن دقیق لقی سوپاپ اثرات نا مطلوبی روی کار موتور گذاشته و ایجادشکاف واشکالات جدی در سوپاپ می گذارد علاوه بر آن موجب سایش می شودو ایجاد ترک ناشی ازخستگی فلزمی کند همچنین اگر از ناحیه گلوگاه سوپاپ لقی کمتر از حد مجاز باشد قدرتموتور کاهش می یابد و روشن شدن آن را به تأخیر می اندازد. همچنین از نشست کاملسوپاپ بر روی نشیمن گاه جلوگیری می کند وباعث سوختن سوپاپ می شود.

  علت بریدنو سوختن سوپاپچیست:
  علت بریدن سوپاپ ممکن است بر اثر فشار بیش از حد موتور یالقی گایت سوپاپ باشد.علت سوختن هم ممکن است بر اثر گرمای بیش از حد موتور و یاریتارد بودن دلکو باشد

  روش آب بندی سوپاپها
  به منظور آب بندی کمی روغنسمباده را به سمت نشیمن گاه سوپاپ مالیدهو سپس آنرا در جای خود سرسیلندر یا بلوکسیلندر قرار می دهیم و با استفاده از ابزار مخصوص که در قسمت سر آن لاستیک مکندهوجود دارد وقادراست سر سوپاپها را جذب کند سوپاپ را در نشیمن گاه خود به شکل نوسانیبه اندازۀ 180 درجه در خلاف عقربه های ساعت می چرخوانیم و این عمل را باید آنقدرتکرار کرد تا نشیمن گاه سوپاپ با سیت سوپاپتماس خوبی بر قرار کرده باشد.

  روشآزمایش و آبندی سوپاپها:
  برای این منظور سوپاپها را یکی یکی از محل خود خارجنموده و با مداد مشکی چند خط به قسمت مچ سوپاپ بکشید و بعد سوپاپ را داخل سیت سوپاپقرار داده و توسط لاستیک مکنده ای ،سه یا چهار دور به سمت چپ و راست بچرخوانیم وسوپاپ را دوباره از سر سیلندر بیرون آورده و به خطها توجه نمایید.باید حالت قبلی ازبین رفته و یک دایرۀ کامل در سیت سوپاپ تبدیل شود که در این موقع آب بندی سوپاپکامل شده است. 3. #3
  بــــازرس انـجـمـــن

  تاریخ عضویت
  Feb 2012
  نوشته ها
  3,696
  قسمت سوم:
  روش تشخیص سوپاپ دود وبنزین در یک موتور بسته:
  1)
  با استفاده از مینی فولدها—سوپاپی که ربروی دهانه مینی فولد بالایی(سرد)است سوپاپ گاز است.
  2)
  با توجه به اینکه با بسته شدن سوپاپ خروجی یک سیلندر، سوپاپ ورودی همان سیلندر بلافاصله باز می شود لذا خروجی و ورودی بودن سوپاپ را میتوان تشخیص داد.

  نکته:
  پیستون به صورت تک به تک جرقه می خورد.
  نکته:
  دو پیستونی که با هم بالا می آیند یکی در کورس تخلیه و دیگری در کورس تراکم می باشد ودو پیستونی که با هم پایین آیند یکی در کورس مکش و دیگری در کورس انفجار می باشد.

  انواع زنجیر سفت کن:
  1)
  زنجیر سفت کن لاستیکی و غیر روغنی

  2)
  زنجیر سفت کن تحت فشار

  3)
  زنجیر سفت کن تحت فشار دنده

  روش جا زدن میل سوپاپ و میل لنگ و بستن زنجیر جلو:

  1)
  میل لنگ را چرخوانده تا پیستونهای یک و چهار در نقطه مرگ بالا قرار گیرد.

  2)
  میل سوپاپ را در محل خود قرار داده و با چرخواندن آن علامت روی میل لنگ و میل سوپاپروبروی هم نزدیک به هم باشند

  3)
  در این حالت با توجه دیافراکم سوپاپهای سیلندر چهار در حالت مکش و سیلندر یک در حالت انفجار باشد.

  4)
  در این حالت اگرسر دلکو را در محل قرار دهیم سر چکش برق به طرف سیلندر شماره یک خواهد بود.

  نکته:
  سوراخ روی چرخدنده میل لنگ و میلباید دقیق روبروی هم نزدیک به هم قرار گیرد. زیرا که اگر یک دنده بالاو پایین شود، موتور روشن خواهد شد ولی بد کار می کند.

  ریتارد و آوانس سوپاپها:
  آوانس سوپاپ ورودی:
  آوانس به معنی جلو انداختن می باشدو در کورس تخلیه سوپاپ ورودی باز می شود وبرای اینکه ماکولهای حرکت کنند و اتومسفر را فعال کند تا لحظه کورس مکس حجم مفید سیلندر پٌرشود آوانس سوپاپ هوا 5 الی 7 درجه (مثبت )می باشد.

  ریتارد خروجی:
  ریتارد به معنی عقب انداختن می باشد.در کورس انفجار سوپاپ خروجی باز می شود چون در کورس انفجار نیرو ی آن تا وقتی که پیستون تا نصف وجود دارد و بقیه راه را خود پیستون طی می کند پس بنا بر این با باز شدن دریچه خروجی دود و گرما به بیرون رفته و در مرحله تخلیه،تخلیه کامل انجام شود ریتارد دریچه خروجی45 تا 50 درجه (منفی)می باشد.

  نکته:
  در سه کورس مکش، انفجار،تخلیه اسبک با سوپاپ در گیر می باشد و در این کورس عمل فیلر گیری انجام می شود.

  نکته:
  آوانس و ریتارد سوپاپها برای بالا بردی راندمان می باشد.

  شیوه فیلر گیری سوپاپها:
  1)
  قرینهای(قیچی سوپاپها)
  2)
  احتراق
  3)
  تک به تک

  در هر سه روش باید:
  1)
  موتور خاموش باشد.
  2)
  موتور باید چند دقیقه کار کرده باشد و مقداری گرم شده باشد. چونفلزات مداوم در حال انقباض وانبساط هستند و آگر موتور سرد باشد عمل فیلر گیری انجام شود لقی مجاز از بین میرود

  نکته:
  1)
  فیلرگیری وقتی تمام می شود که احساس شود فیلر بههر دو سائیده می شود و به وسیله پیچ اسبکها فاصله را کم و زیاد می کنیم پس از انجام کار مهره را سفت میکنیم.
  2)
  سوپاپهای فرد ورودی و سوپاپهای زوج خروجی می باشند.پس اولسن سوپاپ ورودی وآخرین سوپاپ خروجی می باشند.
  3)
  بهترین روش فیلرگیری روش قرینه ای می باشد.
  4)
  سوپاپ خروجی بایدفیلر آن بزرگتر باشد.چون مداوم داغ می باشد و گرمای آن بیشتر است و حجم آن افزایش می یابد.

  قیچی سوپاپ:
  این موضوع بر روی دیافگرام نشان داده شده است باز شدن سوپاپ ورودی کمی زودتر از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالاو بسته شدن آن کمی زودتر از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پاببن در مرحله تنفس را گویند ــ ابتدای مکش، انتهای تخلیه ــ بدین ترتیب سوپاپهای ورودی و خروجی همراه با هم در یک دور از زمان باز هستند.موضوعات مشابه

 1. میل سوپاپ (میل بادامک ) و زنجیر سفت کن
  توسط Administrator در انجمن مولد قدرت
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 10-02-12, 15:50
 2. خرابي هاي سوپاپ
  توسط Administrator در انجمن مولد قدرت
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 10-02-12, 15:43
 3. تایمینگ سوپاپها و فیلر گیری و قیچی سوپاپها
  توسط Administrator در انجمن مولد قدرت
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 10-02-12, 15:41
 4. منیفولد و سوپاپ
  توسط Administrator در انجمن مولد قدرت
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 10-02-12, 15:38

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •