روشهای تولید چدن با گرافیت کروی

در این تحقیق، ابتدا به شناسایی چدنهای داکتیل پرداخته و مختصری از خواص و ترکیب شیمیایی این آلیاژها بررسی میشود.

نهایتا در بخش اصلی تحقیق، تکنیکهای کروی کردن گرافیتها مورد مطالعه قرار میگیرد. عنوان این تکنیکها عبارتند از:

برای دریافت فایل کلیک کنید.

1- روش روریزی

2- روش ساندویچی

3- روش تاندیشی

4- روش غوطه وری

5- روش کنوتور فیشر

6- روش افزودن منیزیم در سیستم راهگاهی

7- فرایند MAP

8- روشهای جریانی

9- روش Pudding

10- فرایند کروی کردن با استفاده از سیمها و یا میله های منیزیمی

11- فرایند T-Nock

12- تکنیک استفاده از پاتیل با کف جداشدنی

13- تکنیک تزریق پودر فلزی منیزیم

14- روش پاتیل بدون ارتباط با اتمسفر محیط

15- عملیات درون محفظه ای با فشار کنترل شده