جزوه آموزشی از درس شیمی فیزیک که در دانشگاه MIT تدریس شده و به فارسی ترجمه شده

مقدمه و توصيف دوره

برآورد دوره
متغيرهاي ترموديناميکي
توابع و متغيرهاي ترموديناميکي
سيستم*هاي ترموديناميکي و فرايندها
کار و انرژی
مشخصات مواد
انرژي ذخيره شده در جامدات، قانون اول سيالات
فرآيندهاي شبه استاتيک
ظرفيت*هاي گرمايي و رفتار گازي
انرژي دروني و آنتالپي سيالات
توابع ترموديناميکي براي سيستم*هاي متداول
قانون دوم
گرماي ذخيره شده در طول تغيير فاز
انرژي آزاد گيبس
مفهوم آنتروپي در مواد
شرايط تعادل
توصيف حالت يک آلياژ
شرايط کلي تعادل
پتانسيل شيميايي
رياضيات ترموديناميک
روابط رياضي و تغييرات متغيرها
روابط رياضي و تعادل
مفاهيم تعادل و گيبس ـ دوهم
تقارن و تعادل
قوانين فاز گيبس و کاربردهاي آن
دياگرام*هاي فاز و انرژي آزاد گيبس
يکسان بودن پتانسيل شيميايي در تعادل
ساختارهاي هندسي مهم
نمودارهاي فاز
ترموديناميک محلول*ها
محلول*هاي ناپايدار
مثال از نمودار فاز دوتايي
شرايط تعادل محلول هاي جامد
شرايط تعادل براي ذرات باردار
مقدمه*اي بر ترموديناميک سطح

شیمی فیزیک