عنصری که برخی از خواص آن شبیه فلزها و برخی دیگر شبیه نافلز هاست . مانند ژرمانیم و سیلیسیم که در بین شبه فلزها معروف هستند !! .

[برای مشاهده لینک و استفاده از تمامی امکانات انجمن لطفا ثبت نام کنید ]