گالیله در اشتباه بود! زمین بدور خورشید نمیگردد!

یا واقعا زمین به دور خورشید میگردد؟ خیر
واقعیت آنست که زمین اصلأ بدور خورشید نمیگردد خورشید و زمین هر دو بدور نقطه ای بنام مرکز جرمشان میگردند، که از نظر هندسی نقطه ایست واقع بر خط المرکزین دو جرم و نزدیکتر به خورشید!
این قضیه در مورد ماه و زمین بیشتر خود نمایی میکند زیرا اختلاف جرم زمین و ماه کمتر است بنابراین مرکز جرمشان از مرکز زمین دورتر است، یعنی زمین وماه هردو بدور نقطه ای واقع بر خط واصل مراکز دو کره و در فاصله ای نزدیکتر به مرکز زمین می چرخند!!
البته این مطلب تازه ای نیست اما در زمان گالیله مسئله ای ناشناخته بود پس حق با گالیله بود زیرا مرکز جرم زمین و خورشید بقدری به مرکز خورشید نزدیک است که می توان آنرا نادیده گرفت!!!


البته این مطلب در کتاب مکانیک تحلیلی فولز توضیح داده شده.