شناسایی الیاف به روش میکروسکوپی(سطح مقطع طولی)


تست حلالیت _ تاٽیر حلالهای شیمیایی بر الیاف طبیعی

شناسایی لیف مجهول

شناسایی الیاف به روش میکروسکوپی(سطح مقطع عرضی)

تست حلالیت _ تاٽیر حلالهای شیمیایی برالیاف مصنوعی