تست شناسایی یون های آهن ([[[)


محلول آبی یون های آهن ([[[) رنگی بین زرد تا قهوه ای دارند. از این ازمایش ها می توان در شناسایی

یون های آهن ([[[) نیز بهره گرفت.1- با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید :

چندین قطره از محلول سدیم هیدروکسید را بر محلول مجهول بیفزایید. تشکیل رسوب ژلاتینی به رنگ قرمز

قهوه ای که در حضور مقادیر سدیم هیدروکسید نامحلول است ، تاییدی است بر حضور یونهای آهن([[[)

در محلول مجهول.


در صورت استفاده از محلول آبی آمونیاک به جای محلول سدیم هیدروکسید ، نتایج مشابهی حاصل خواهد

شد.2- با استفاده از محلول پتاسیم هگزاسیانوفرات([[) :

چندین قطره از محلول فوق الذکر را به محلول مجهول بیفزایید. تشکیل رسوبی به رنگ آبی تیره ، نشانگر

حضور یونهای آهن ([[[) در محلول مجهول است.


3- با استفاده از محلول پتاسیم تیوسیانات :

چندین قطره از محلول فوق را بر روی محلول مجهول اضافه کنید. تشکیل محلولی به رنگ قرمز خونی نشانگر

حضور یون های آهن ([[[) در محلول مجهول است.تست شناسایی یون های آهن ([[)

محلول های آبی یون های آهن ([[) به رنگ سبز دیده می شوند. با این حال از آزمایش های زیر هم می توان

در شناسایی یون های آهن ([[) استفاده کرد :


1- با استفاده ازمحلول سدیم هیدروکسید :

چندین قطره از محلول سدیم هیدروکسیر را بر روی محلول مجهول اضافه کنید. درصورت تشکیل رسوب ژلاتینی

به رنگ سبز لجنی که در مازاد محلول سدیم هیدروکسید نا محلول است،نشانگر از حضور یونهای آهن ([[) در

محلول مجهول است.اگر رنگ این رسوب پس از مدتی قرار گرفتن در معرض هوا از سبز به قهوه ای تغییر یابد

حضور یونهای آهن ([[) قطعی خواهد بود.


اگر به جای محلول سدیم هیدروکسید از محلول آبی آمونیاک نیز استفاده شود ، نتایج مشابهی دیده خواهد

شد.2- استفاده از محلول پتاسیم هگزاسیانوفرات ([[[) :

چندین قطره از محلول پتاسیم هگزاسیانوفرات ([[[) به محلول مجهول اضافه کنید. در صورتیکه رسوبی به رنگ

آبی تیره تشکیل شود ، حضور یونهای آهن([[) در محلول مجهول تایید می شود.